Лекція 1. Сутність, основні властивості та класифікація педагогічних технологій

Лекція 1. Сутність, основні властивості та класифікація педагогічних технологій

План:

1. Педагогічна технологія. Технологія як наука про майстерність.

2. Сутність і особливості педагогічної технології.

3. Класифікація педагогічних технологій.

4. Головні ознаки педагогічної технології.

Література:

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології [Текст] : практикум : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Дичківська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Слово, 2013. – 447 с.

2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології [Текст] : тести та завдання для самостійної роботи студ.:(кредитно-модульний аспект):[навч.-метод.посіб.] для студ. / І.М.Дичківська; М-во освіти і науки України, РДГУ. – Рівне : [РДГУ], 2008. – 38 с.

3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Дичківська. – 2-ге вид., допов. – К. : Академвидав, 2012. – 352 с.

4. Дичківська І. М. Основи педагогічної інноватики : Навч. посібник /І.М.Дичківська; М-во освіти і науки України. РДГУ.–Рівне: РДГУ,2001.– 222с.

5. Дівакова І. Інтерактивні технології навчання у початкових класах. Посібник. Теорнопіль. – «Мандрівець». – 2012. – 180 с.

6. Зязюн І.А. Основи педагогічної майстерності / Зязюн І.А.Під ред. І.Я.Зязюна. – К., 1997. – 394 с.

7. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність. Підручник [для студ. вищ. пед. навч. закл.] – К.: Вища школа,2004. – 426 с.

8. Інноваційні педагогічні технології в практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів України [Текст]: інформац.-аналіт. довідник /М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти; за заг. ред. Ю.І.Завалевського.– Суми: Антей,2007.– 199с.

9. Іванісова С.І. Проектна діяльність у початковій школі за допомогою ІКТ // Компютер у школі та сімї. – 2006. - № 1. – С. 43-45.

10. Кирилецька Г. М. Формування просторових уявлень учнів засобами інноваційних технологій : метод. посіб. – Рівне : РДГУ, 2011. – 58 с.11. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. К.: «Просвіта», 2000. – 368 с.

12. Освітні технології : Навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 255 с.

13. Освітні технології / За ред. О.Пометун. – К., 2001.

14. Педагогічні технології: теорія та практика [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / М-во освіти і науки України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка; за ред. М.В.Гриньової. – Полтава : [АСМІ], 2006. – 230 с.

15. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : Інтерактивний підруч. для педагогів ринкової системи освіти / І. П. Підласий ; М-во освіти і науки України. – К. : Слово, 2004. – 616 с.

16. Прокопенко І.Ф., Євдокімов В.І. Педагогічні технології. Харків: Колегіум.–2005.– 225с.

17. Сучасні шкільні технології. Ч.2 / Упоряд.: І.Рожнятовська, В.Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2004. – 128 с.

18. Чепіль М.М. Педагогічні технології [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.М.Чепіль, Н.З.Дудник. – К. : Академвидав, 2012. – 222 с.

Лекція 1. Сутність, основні властивості та класифікація педагогічних технологій

План:

1. Педагогічна технологія. Технологія як наука про майстерність.

2. Сутність і особливості педагогічної технології.

3. Класифікація педагогічних технологій.

4. Головні ознаки педагогічної технології.

1. Педагогічна технологія.Технологія як наука про майстерність.

Прагнення постійно оптимізовувати навчально-виховний процес зумовило появу нових і вдосконалення використовуваних педагогічних технологій різних рівнів і різної цільової спрямованості. Подальший їх розвиток пов'язаний з орієнтацією на реалізацію сучасних концепцій освіти й виховання.

Суттєвою ознакою сучасних інноваційних процесів у сфері навчання і виховання є їх технологізація – неухильне дотримання змісту і послідовності етапів впровадження нововведень.

Поняття «технологія» (грец. techne – мистецтво, майстерність і logos – слово, вчення) у значенні науки про майстерність виникло у зв’язку з технічним прогресом. Найзначущішим воно є у виробничій діяльності, де технологія тлумачиться як сукупність знань про способи і засоби оброблення матеріалів, мистецтво володіння процесом. До основних ознак технології належить стандартизація, уніфікація процесу, можливість його ефективного та економічного відтворення відповідно до заданих умов. Технологічний процес завжди передбачає чітку послідовність операцій з використанням необхідних засобів (матеріалів, інструментів) за певних умов.

Провідним у будь-якій технології вважається детальне визначення кінцевого результату і точне досягнення його.

Науково-технічний прогрес зумовив технологізацію не лише матеріального виробництва, а й інтенсивно проник у сферу культури, гуманітарного знання. Усі технології поділяють на два види:

1. Промислові. До них належать технології перероблення природної сировини (нафти, деревини, руди тощо) або одержаних з неї напівфабрикатів (металів, деталей). Вони вимагають неухильного дотримання послідовності передбачених технологічних процесів і операцій.

2. Соціальні. Для таких технологій вихідним і кінцевим результатом є людина, а основним параметром змін – одна чи кілька її властивостей. Соціальні технології гнучкіші за промислові. Проте неухильне дотримання послідовності, не гарантує досягнення необхідної ефективності. Адже людина є надто складною системою, на неї впливає багато зовнішніх чинників різної сили і спрямованості, тому заздалегідь передбачити ефект конкретного впливу на неї неможливо. Специфіка соціальних технологій полягає в можливості пристосування їх до будь-яких умов, оскільки вони здатні скоригувати недоліки процесів і методик технологічного процесу.

Спільне між промисловими і соціальними технологіями те, що завершальним результатом їх використання є продукт із заданими властивостями.

Розвиток цивілізації завжди пов'язаний із прогресом у сфері обох цих технологій. З кожним витком цивілізаційного розвитку зростали вимоги до соціальних технологій як важливого чинника гармонізації взаємодії людини і природи, людей на планеті.

2. Сутність і особливості педагогічної технології.

З визнанням педагогічної технології важливим чинником навчально-виховного процесу не припинялися спроби з’ясування її сутності та особливостей. Російський учений Борис Ліхачов розглядає педагогічну технологію як сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і поєднання форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу. Російський педагог-новатор Ігор Волков тлумачить, що педагогічна технологія - це опис системи дій учителя та учнів, які слід виконувати для оптимальної реалізації навчального процесу. Педагог-дослідник П.Москаленко вважає цей феномен послідовним (системно представленим) рядом вказівок, діяльностей і операцій моделювання, реалізації діагностики ефективності, корекції процесу навчання або виховання. Володимир Беспалько визначає педагогічну технологію як проект певної педагогічної системи, що реалізується на практиці, як змістову техніку реалізації навчально-виховного процесу.

Асоціація з педагогічних комунікацій і технологій США трактує педагогічну технологію як комплексний, інтегрований процес, який включає людей, ідеї, засоби і способи організації діяльності для аналізу проблем, що охоплюють основні аспекти засвоєння знань. У «Глосарії термінів з технологій освіти» (Париж, ЮНЕСКО) це поняття сформульовано як системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання та засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, завдання якого – оптимізація форм освіти.

Російський учений Віталій Сластьонін, що педагогічна технологія - закономірна педагогічна діяльність, яка реалізує науково обґрунтований проект дидактичного процесу і володіє більш високим ступенем ефективності, надійності, гарантованого результату, ніж за використання традиційних методик навчання. Українська дослідниця Ольга Козлова, вважає, що педагогічна технологія є радикальним оновленням інструментальних і методологічних засобів педагогіки і методики за умови збереження наступності в розвитку педагогічної науки і шкільної практики, набором технологічних процедур, які забезпечують професійну діяльність учителя, - гарантованістю кінцевого результату.

Спільним в усіх визначеннях є спрямування педагогічної технології на підвищення ефективності навчального процесу, що гарантує досягнення запланованих результатів навчання.

Існує загальноприйняте уявлення про технологію як конструювання навчального процесу за певною схемою, яка відображає ознаки, притаманні й традиційній організації навчального процесу: впорядкованість процесу навчання, мети і оцінювання результатів.


1528608865073542.html
1528652804122933.html
    PR.RU™