Ключові терміни і поняття

Венчурний капітал — Venture capital Венчурні фірми — Ventures Венчурне фінансування — Venture financing Інноваційні процеси та інноваційна діяльність — Innovation processes and innovation activity Корпоративний венчурний капітал — Corporate venture capital Інвестиційні банки — Investment banks Пенсійні фонди — Pension funds Інвестиційні компанії малого бізнесу — Small business investment companies Спеціалізовані компанії ризикового капіталу — Risk capital specialized companies Малі венчурні фірми — Small ventures Квазіризикові форми організації венчура (внутрішні венчури та програми «свояків») — Quasi—risky venture forms Технопарки — Technical parks Бізнес—інкубатори — Business incubators Інфраструктура венчурного підприємництва — Business venture infrastructure

Література

1. Дергачев В. Восходжение к технополисам // Бизнес Информ. — 1997. — №1. — с. 5—8.

2. Доценко Ю. П. Світовий досвід фінансування науки // Наука та наукознавство. — 1995. — №1—2. — с. 49—51.

3. Фаррел К., Ребелло К., Хоф Р. Рынок венчурного капитала США // Бизнес. — 1996. — №3. — С. 14—20.

4. Поручник А. М., Антонюк Л. Л. Венчурний капітал: Зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 5—60.

Контрольні запитання

1. В чому полягають суть і специфіка венчурного капіталу?

2. Охарактеризуйте умови і особливості венчурного фінансування.

3. Назвіть джерела венчурного фінансування та дайте характеристику основних із них.

4. На прикладі різних країн покажіть особливості фінансування та організації венчурного капіталу.

5. Які ви знаєте форми організації венчурного підприємства?

Проблемні запитання

1. Проаналізуйте взаємозв’язок розвитку інноваційних процесів та венчурного фінансування.

2. В чому, на ваш погляд, причини концентрації венчурного бізнесу в розвинутих країнах?

Тема 3. Міжнародний інвестиційний ринок
і розвиток його структури


1529466809560382.html
1529526196609826.html
    PR.RU™