Перелік запитань до І поточно-модульного контролю

Завдання модульного контролю

1. Предмет, об’єкт, мета і завдання курсу «Регіональна економіка».

2. Закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил.

3. Розкрийте еволюцію та структуру теорій регіональної економіки.

4. Дайте характеристику теоріям регіонального розвитку.

5. Обґрунтуйте в чому суть сучасних концепцій розвитку регіонів?

6. Регіональний економічний простір. Його роль у формування соціально економічних систем.

7. Суть наукових методів аналізу територіальної організації господарства.

8. Місце і значення балансового методу у плануванні територіальної організації господарства.

9. Сутність та зміст економіки перехідного періоду.

10. Територіальний поділ праці, його суть та зв'язок з формуванням економічних районів.

11. Економічний район та економічне районування, їхня суть та основні показники.

12. Критерії, принципи та чинники економічного районування та районоформування.

13. Типи економічних районів та їхні цільові функції.

14. Роль районоформування в територіальній організації регіональних господарських систем.

15. Сучасні мережі економічних районів та їхній склад.

16. Обґрунтуйте відмінність понять «територія», «регіон».

17. Основні структурні елементи регіону.

18. Дайте характеристику системі показників рівня життя населення.

19. Які особливості адміністративно-територіального устрою України? Назвіть недоліки цього устрою.

20. Дайте характеристику проблемним регіонам авангардного типу.

21. Роль економіко-географічного положення підприємств малого і середнього бізнесу у їх прибутковості.

22. Накресліть модель територіальної структури сільського господарства за І. Тюнененом. Поясніть сутність теорії.

23. Які з положень веберівської теорії штандарту можуть бути застосовані при вивчені сучасної промисловості?

24. Для яких випадків організації людської діяльності у просторі розроблені кристалерівські моделі центральних місць? Навести сучасні приклади.

25. В чому полягає зміст теорії розміщення промисловості?26. Розкрийте особливості теорії розміщення виробництва А.Льоша.

27. Проаналізуйте сучасні теорії розміщення виробництва. Назвіть спільні риси, що поєднують класичні роботи з теорії розміщення.

28. У чому суть теорії територіально-виробничого комплексу?

29. Державна регіональна політика сучасної України.

30. Першочергові завдання державної регіональної політики.

31. Принципи державної регіональної політики.

32. Механізм державного регулювання розвитку регіонів. Загальнодержавні програми.

33. Етапи реалізації регіональної політики. Ефективність регіональної політики.

34. Принципи та методи регіонального управління.

35. Взаємозв’язок регіонів в економіці України.

36. Відносини центру і регіонів.

37. Дайте характеристику функціональному й виконавчим блокам програми підтримки малого підприємництва. Які ці блоки взаємозалежні.

38. Спеціальні (вільні) економічні зони як напрям регіонального розвитку.

39. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіонів.

40. Регіональна система розселення як об’єкт територіального управління.

41. Розкрийте суть та структуру ресурсного потенціалу регіону.

42. Охарактеризуйте методи оцінки природно-ресурсного потенціалу регіону.

43. Проаналізуйте інноваційного потенціалу на розвиток господарства регіону.

44. Дайте визначення природно-ресурсного потенціалу та розкрийте його класифікацію.

45. Дайте визначення бюджетної системи та охарактеризуйте її склад.

46. Проаналізуйте які принципи покладені в основу формування бюджетної системи України.

47. Розкрийте сутність діяльності Держказначейства України.1531574980643617.html
1531600422849175.html
    PR.RU™