Гриф затвердження документа (реквізит 17)

Затвердження документа надає певний нормативний або пра­вовий характер змісту документа. Затвердження документа — це набуття ним чинності після підписання. Воно санкціонує поши­рення його дії на певне коло установ, посадових осіб і громадян.

Наприклад:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор хлібокомбінату «Десна»

_______________П. А. Харченко

(підпис) 12.04.2008

При цьому дату затвердження, як і підпис, власноруч має право проставляти лише та особа, яку зазначено у грифі затвердження.

Документи, що підлягають затвердженню, отримують юри­дичну силу лише з моменту їх затвердження. Перелік документів організації, що підлягають затвердженню, має бути наведений в інструкції з діловодства. Зазвичай він включає такі види доку­ментів, як статут (положення про організацію), структуру та штатну чисельність, штатний розпис і зміни до нього, переліки, інструкції, правила тощо.

У затверджені документи не можна вносити будь-які виправ­лення або доповнення без дозволу особи, яка їх затвердила.

Відбиток печатки (реквізит 26)

Відбиток печатки завіряє підпис відповідальної особи на доку­ментах, що засвідчують права громадян і юридичних осіб, фіксу­ють факти витрати грошових коштів і матеріальних цінностей, а також у випадках, передбачених нормативно-правовими акта­ми (трудові книжки, титульні списки тощо). Крім того, відбиток печатки проставляється на статутах (положеннях) організацій, штатних розписах, договорах, посвідченнях, дорученнях тощо.

Порядок виготовлення, зберігання і обліку гербової печатки та користування нею визначають законодавчі акти та інструкції МВС України.

Печатки із зображенням Державного герба України не можуть використовуватися суб'єктами підприємницької діяльності не­державного сектора.

Проста печатка може бути різною за формою: кругла, квадратна чи трикутна. Вона відтворює найменування відповідної установи або її структурного підрозділу (негербова), проставляється на копі­ях документів, що надсилаються в інші установи, та на розмноже­них примірниках розпорядчих документів при їх розсиланні відведено певне місце. Його позначають двома великими літера­ми — М. П.

Частина п’ята. Проставлення інших відміток на документах

Відмітки на документах показують стадії їх проходження і ви­конання.


1531657799087670.html
1531722013996098.html
    PR.RU™