Галузі педагогіки

У процесі історичного розвитку між галузями педаго­гічних знань склалися різноманітні зв'язки та відношення. Так утворилася система педагогічних наук.

Система педагогічних наук.Сучасна педагогічна наука охоплює до двадцяти галузей, що сформувалися у процесі розвитку педагогічних знань. До них належать загальна педагогіка, вікова педагогіка, корекційна педа­гогіка, соціальна педагогіка, професійні педагогіки, істо­рія педагогіки і школи, часткові (предметні) методики та ін.

Загальна педагогіка— галузь педагогіки, що вивчає головні тео­ретичні й практичні питання виховання, навчання й освіти, дослі­джує проблеми навчально-виховного процесу.

Її структуру становлять такі розділи: основи педаго­гіки, теорія навчання та освіти, теорія виховання, теорія управління навчально-виховним процесом.

Вікова педагогіка (дошкільна, шкільна педагогіка, педагогіка до­рослих) — галузь педагогіки, що досліджує закони та закономір­ності виховання, навчання й освіти, організаційні форми і методи навчально-виховного процесу стосовно різних вікових груп.

В умовах гуманізації освіти важливе значення мають навчання і виховання дітей із певними відхиленнями в розвитку.

Корекційна педагогіка — галузь педагогіки, предметом якої є ви­ховання, навчання та освіта дітей із вродженими чи набутими відхиленнями у фізичному або психічному розвитку.

До неї належать сурдопедагогіка (навчання й вихо­вання глухих і глухонімих), тифлопедагогіка (навчання й виховання сліпих і тих, хто має вади зору), олігофренопедагогіка (навчання й виховання розумово відсталих і дітей з уповільненим розумовим розвитком), логопедія (навчання і виховання дітей з порушеннями мовлення), виправно-трудова педагогіка (перевиховання неповноліт­ніх і дорослих злочинців).

Наприкінці XX ст. активізувався розвиток соціальної педагогіки.

Соціальна педагогіка— галузь педагогіки, що вивчає закономірності та механізми становлення й розвитку особистості в процесі здобуття освіти та виховання в різних соціальних інститутах.

Її предметом є соціальне орієнтована діяльність освіт­ніх, наукових, культурних та інших закладів, установ і со­ціальних служб, які сприяють формуванню соціальної ак­тивності дітей та молоді в процесі вирішення суспільних, політичних, економічних та інших проблем суспільства.У процесі соціологізації особистості важливого зна­мення набуває засвоєння нею норм, правил поведінки та установок, що визначають виконання ролі представника чоловічої чи жіночої статі у суспільстві. Цим питанням наймається гендерна педагогіка, яка останнім часом активно розвивається в Україні.

Професійні педагогіки— галузі педагогіки, що вивчають особливості, форми і методи навчання людей, які здобувають або мають певний фах (лікувальна, театральна, військова, спортивна педаго­гіки та ін.).

Серед галузей педагогіки, зосереджених на педагогіч­них проблемах дорослих, інтенсивно розвивається педаго­гіка вищої школи, яка розкриває закономірності навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах, спе­цифічні проблеми здобуття вищої освіти.

До системи педагогічних наук належить також істо­рія педагогіки і школи.

Історія педагогіки і школи— галузь педагогіки, що вивчає розвиток педагогічних ідей і практику освіти різних історичних епох.

Окрема група педагогічних наук - методики.

Часткові (предметні) методики— галузі педагогіки, предметом дослідження яких є закономірності викладання і вивчення конкрет­них навчальних дисциплін у закладах освіти всіх типів.

Інтегруючи напрацювання різноманітних педагогічних галузей, вони концентрують свої зусилля на особливостях опанування знань з конкретного предмета.

Подальший розвиток людської цивілізації, очевидно, супроводжуватися формуванням нових галузей педагогічних знань.


1533758931500972.html
1533824415822170.html
    PR.RU™