Лекція 9 Служба в органах місцевого самоврядування (муніципальна служба) Гарантії місцевого самоврядування.

1. Сільський, селищний, міський голова - головна посадова особа територіальної громади села, селища, міста.

2. Статус голів районної, обласної, районної в місті ради. Статус голів міст Києва і Севастополя.

3. Повноваження голів районної, обласної, районної в місті ради по організації роботи районної, обласної, районної в місті ради та органів які нею створюються.

1. Сільський, селищний, міський голова - головна посадова особа територіальної громади села, селища, міста.

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює вказані повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного сільського, селищного, міського голови відповідно до закону.

Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законодавством. У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідна рада призначає і проводить вибори сільського, селищного, міського голови замість того, який вибув, згідно із Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" у стотридцятиденний період з моменту дострокового припинення його повноважень.

Сільський, селищний, міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції і законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій

ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально- економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет і звіти про їх виконання;

10) призначає на посади і звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної

компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

21) забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, організацію охорони громадського порядку і громадську безпеку на відповідній території, дотримання законності та належну організацію роботи місцевої міліції;

22) вносить до головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ

в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві й Севастополі пропозиції щодо призначення на посади і звільнення з посад працівників місцевої міліції, їх заохочення або притягнення до відповідальності.

Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

2. Статус голів районної, обласної, районної в місті ради. Статус голів міст Києва і Севастополя.

Голова районної, обласної, районної у місті (в разі її створення) ради обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

Голова ради виконує свої обов'язки до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови

ради відповідно до законодавства.

Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

Згідно зі ст. 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", заступник голови районної, обласної, районної у місті (в разі її створення) ради обирається відповідною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання заступника голови ради нового кликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови відповідної ради.

Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим законодавством для голови ради.

Правовий статус голів міст Києва і Севастополя визначається Законом "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та законами про вказані міста. При цьому зазначимо, що поки що прийнято лише один Закон — "Про столицю України — місто-герой Київ".

Голови цих міст мають специфічний статус.

З одного боку, голова міста Києва на підставі Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селивдних, міських голів" обирається шляхом прямих виборів, а з іншого — відповідно до ст. 118 Конституції України призначається на посаду голови Київської міської адміністрації Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Повноваження Київського міського голови визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та законом про столицю. Зокрема, серед цих прав і обов'язків голови виділяється група повноважень, пов'язаних з нормотворчістю та розробкою програм, які стосуються міста.

Так, голова бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва.

Він бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України — міста Києва.

Голова міста вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів та інші пропозиції з питань, що стосуються міста Києва як столиці України.

Виділяється і група повноважень голови міста, пов'язаних з управлінням підприємствами та організаціями, розташованими на території міста.

Зокрема, він вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до сфери управління Київської міської ради, передачі або продажу у комунальну власність територіальної громади міста Києва чи районів у місті Києві підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної або інших форм власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних товариствах, розташованих на території міста Києва, якщо вони мають важливе значення для забезпечення виконання містом Києвом столичних функцій.

Голова міської ради дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств і міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування. Він також погоджує питання щодо створення, перепрофілювання або ліквідації підприємств і організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Києва.

Він також одержує інформацію стосовно діяльності всіх підприємств, установ та організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, в частині, що стосується життєдіяльності міста Києва, та впливає на виконання містом Києвом столичних функцій.

Інші повноваження міського голови стосуються вирішення питань щодо розміщення у місті Києві державних органів, представництв інших держав і міжнародних організацій. Голова також бере участь у протокольних заходах, що стосуються міста Києва.

Крім того, голова бере участь у вирішені питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру.

У проекті Закону України "Про місто-герой Севастополь" визначено статус голови м. Севастополя на підставі спеціального статусу цього міста, а саме: політичними, історичними особливостями міста і особливими функціями міста, викликаних спільним базуванням Віськово-Морських Сил України і тимчасовим перебуванням інфраструктури Чорноморського Флоту Російської Федерації; особливостями здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідно до Конституції і законів України.

Згідно з проектом Закону, як і в областях, виконавчу владу в м. Севастополі здійснюють міська та районні в місті державні адміністрації, голови яких призначаються Президентом України на підставі Конституції України та Закону "Про місцеві державні адміністрації".

Порядок обрання голови Севастопольської міської ради аналогічний порядку обрання голів обласних рад на підставі Закону "Про місцеве самоврядування в Україні".

Відповідно до ст. 18 проекту Закону, голова Севастопольської міської ради обирається міською радою в межах строку її повноважень з числа депутатів ради таємним голосуванням і здійснює свої повноваження до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Він виконує свої функції у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю.

У своїй діяльності голова Севастопольської міської ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менше двох третин депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

Питання про звільнення голови Севастопольської міської ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

Повноваження голови Севастопольської міської ради безпосередньо випливають з особливих функцій міста Севастополя, які визначаються в Законі з урахуванням особливостей здійснення повноважень Севастопольською міською і районними у місті державними адміністраціями та Севастопольською міською радою.

Вони полягають у створенні умов для проведення культурних та інших заходів, їх організаційного та інформаційного забезпечення; наданні в установленому порядку військовим формуванням, розташованим на території міста Севастополя, в користування будівель, споруд, жилих і нежилих приміщень, земельних ділянок; забезпеченні необхідних соціально-культурних, санітарних, екологічних та комунально-господарських умов для проживання на території міста особового складу, обслуговуючого персоналу військових формувань, розташованих на території міста Севастополя.

Згідно з цими функціями, голова Севастопольської міської ради здійснює такі повноваження:

- скликає сесії ради, повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, проводить засідання ради;

- забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

- представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови міської ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

- вносить міській раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

- координує діяльність постійних комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації їх виконання;

- організовує подання депутатам міської ради допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

- відповідно до законодавства, організовує проведення референдумів і виборів до органів державної влади та до Севастопольської міської ради;

- організовує роботу президії (колегії) міської ради (в разі її створення);

Він також призначає на посади та звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату міської ради; є розпорядником коштів, передбачених на утримання міської ради та її виконавчого апарату; підписує рішення міської ради, протоколи сесії ради; забезпечує роботу з розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян; забезпечує гласність у роботі міської ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення міської ради; представляє міську раду у відносинах з державними органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

За рішенням міської ради голова ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади міста, а також повноваження Севастопольської міської ради; звітує перед міською радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менше як третини депутатів - у визначений міською радою строк; а також вирішує інші питання за дорученням міської ради.

Севастопольська міська рада у межах своїх повноважень, визначених цим Законом, приймає рішення.

Рішення Севастопольської міської ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення винесеного на розгляд питання більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом. Для визначення результатів голосування до загального складу Севастопольської міської ради включається голова міської ради, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради.

Такі акти приймаються відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування провадиться у випадках, передбачених законодавством.

Рішення ради приймаються відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням, яке провадиться у випадках, передбачених законодавством.

Нормативно-правові акти Севастопольської міської ради гпдлягають реєстрації у Севастопольському міському управлінні юстиції.

Дія актів Севастопольської міської ради та її посадових осіб з мотивів невідповідності їх Конституції або законам України зупиняється головою Севастопольської міської державної адміністрації з одночасним зверненням до суду про визнання їх незаконними.

Акти Севастопольської міської ради, її посадової особи доводяться до відома населення.

У межах своїх повноважень голова Севастопольської ради видає розпорядження.

Акти Севастопольської міської ради та голови, прийняті в межах їх повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємцями, установами, організаціями та об'єднаннями громадян, посадовими особами, а також особами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Севастополя.

3. Повноваження голів районної, обласної, районної в місті ради по організації роботи районної, обласної, районної в місті ради та органів які нею створюються.

Голова районної, обласної, районної у місті ради:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) організує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення);

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради; здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

10) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

11) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

12) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;

13) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

14) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами

місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами,

15)адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також

у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;

18) вирішує інші питання, доручені йому радою.

Голова районної, обласної, районної у місті ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Лекція 9 Служба в органах місцевого самоврядування (муніципальна служба) Гарантії місцевого самоврядування.

1. Поняття та правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування.

2. Проходження служби в органах місцевого самоврядування та службова кар'єра.

3. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. Припинення служби в органах місцевого самоврядування. Обмеження пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

4. Поняття гарантій місцевого самоврядування.

1. Поняття та правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування.

Правові, організаційні, матеріальні й соціальні умови реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Служба в органах місцевого самоврядування — це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і одержує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Посади в органах місцевого самоврядування поділяються на виборні й невиборні.

Виборні, у свою чергу, поділяються на дві групи: а) на які особи обираються

територіальною громадою; б) на які особи обираються або затверджуються радою. Невиборними є посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної в місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. На цю посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків.

В органах місцевого самоврядування встановлюються сім категорій посад,

які охоплюють усіх посадових осіб, починаючи від посади Київського міського

голови, голів обласних рад і Севастопольського міського голови (перша категорія) і закінчуючи посадами радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад (сьома категорія).

2. Проходження служби в органах місцевого самоврядування та службова кар'єра.

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється на такі посади:

1) сільського, селищного, міського голови в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";

2) голови та заступників голови районної, районної у місті, обласної ради, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад шляхом обрання відповідною радою;

3) заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті ради шляхом затвердження відповідною радою;

4) керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної в місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

У разі необхідності, за згодою сторін, посадова особа місцевого самоврядування може бути переведена на рівнозначну чи нижчу посаду або посаду радника чи консультанта без конкурсного відбору.

Голови районних, районних у містах, обласних рад, Київський та Севастопольський міські голови, міські голови міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення мають право самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на службу своїх помічників, радників (патронатну службу).

На час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їхніх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом).

Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу такого змісту: "Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки".

Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається за місцем її роботи. Про складання Присяги робиться запис у трудовій книжці.

Новообрані сільські, селищні, міські голови, голови рад складають Присягу на сесії відповідної ради.

Закон встановлює обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

Так, на службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи:

1) визнані судом недієздатними;

2) які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку;

3) які відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах державної влади та їхньому апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого терміну;

4) які в разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, котрі є близькими родичами чи свояками.

Посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень. Irani обмеження, пов'язані з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, встановлюються виключно законами України.

З метою оцінки ділових і професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, крім осіб, зазначених у ч. 2 ст. 17 Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування", посадові особи місцевого самоврядування один раз на чотири роки підлягають атестації.

Атестації не підлягають сільські, селищні, міські голови, голови районних у містах, районних і обласних рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді фахівці, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітності й пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на посаду на визначений строк.

Атестаційна комісія створюється за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті, районної, обласної ради. Головою атестаційної комісії призначається секретар сільської, селищної, міської ради, заступник голови районної в місті, районної, обласної ради. У сільських, селищних радах з нечисленними виконавчими органами (до 5 осіб) атестацію може провадити сільський, селищний голова.

Атестаційна комісія працює гласно. Посадова особа має право попередньо ознайомитися з матеріалами її атестації, брати участь у засіданні комісії, на якому розглядається питання про її атестування, оскаржувати, в разі незгоди, рішення атестаційної комісії сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті, районної, обласної ради протягом десяти днів з дня винесення її рішення або до суду.

За результатами атестації атестаційна комісія робить один з таких висновків: про відповідність займаній посаді; про відповідність займаній посаді за певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо); про невідповідність займаній посаді.

Результати атестації мають рекомендаційний характер.

Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті, районної, обласної ради:

1) визнати посадову особу атестованою;

2) призначити протягом року повторне атестування (за згодою посадової особи);

3) зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду;

4) перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її кваліфікації, або звільнити її із займаної посади.

Спори, що виникають у зв'язку з проведенням атестації, вирішуються відповідно до законодавства про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

Інші питання атестації посадових осіб регулюються положенням про проведення атестації, яке затверджується сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради.

Типове положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування затверджується Кабінетом Міністрів України1.

3. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. Припинення служби в органах місцевого самоврядування. Обмеження пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

В органах місцевого самоврядування існує класифікація посад. Встановлено сім їх категорій:

перша категорія — посади Київського міського голови, голів обласних рад і Севастопольського міського голови;

друга категорія — посади Сімферопольського міського голови, міських (міст-обласних центрів) голів; заступників голів обласних рад і Севастопольського міського голови, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради;

третя категорія — посади перших заступників і заступників міських голів (міст-обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради; секретарів міських (міст-обласних центрів та міста Сімферополя) рад, міських голів (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення, крім міст-обласних центрів), голів районних, районних у містах рад; керуючих справами виконавчих апаратів обласних і Севастопольської міської рад;

четверта категорія — посади голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на постійній основі), керівників управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад, секретарів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад, заступників міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) голів з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад;

п'ята категорія — посади міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів, заступників голів районних рад, керуючих справами виконавчих апаратів районних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів районних у містах рад, помічників голів, радників (консультантів), спеціалістів, головних бухгалтерів управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, секретаріатів Київської та Севастопольської міських рад, керівників управлінь, відділів та інших виконавчих органів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад та їх заступників, керівників відділів (підвідділів) у складі самостійних управлінь, відділів виконавчих органів міських (міст обласного, значення) рад;

шоста категорія — посади заступників міських (міст районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районних та секретаріатів районних у містах Києві та Севастополі рад та їх заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст районного значення), районних у містах рад та їх заступників, помічників голів, радників, консультантів, начальників секторів, головних бухгалтерів, фахівців управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст обласного значення та міста Сімферополя) рад;

сьома категорія — посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад.

Віднесення інших посад органів місцевого самоврядування, що не зазначені серед наведених, до відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням керівників відповідних органів місцевого самоврядування.

Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування третьої — сьомої категорій, надає за місцем майбутньої служби відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, стосовно себе та членів своєї сім'ї. Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування першої — другої категорій, має надати також відомості про належне їй та її родині нерухоме й цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери. Зазначені відомості надаються посадовою особою органів місцевого самоврядування щорічно в порядку, встановленому законом.

При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування присвоюються ранги в межах відповідної категорії посад:

— особам, які займають посади, віднесені до першої категорії, може бути присвоєно 3,2 або 1 -й ранг;

— особам, які займають посади, віднесені до другої категорії, може бути присвоєно 5,4 або 3-й ранг;

— особам, які займають посади, віднесені до третьої категорії, може бути присвоєно 7,6 або 5-й ранг;

— особам, які займають посади, віднесені до четвертої категорії, може бути присвоєно 9,8 або 7-й ранг;

— особам, які займають посади, віднесені до п'ятої категорії, може бути присвоєно 11,10 або 9-й ранг;

— особам, які займають посади, віднесені до шостої категорії, може бути присвоєно 13,12 або 11-й ранг;

— особам, які займають посади, віднесені до сьомої категорій, може бути присвоєно 15,14 або 13-й ранг.

Ранги, які відповідають посадам першої та другої категорій, а також ранги сільським, селищним, міським головам, головам районних, районних у містах рад присвоюються рішенням відповідної ради в межах відповідної категорії посад.

Ранги, які відповідають посадам третьої — сьомої категорії, присвоюються відповідно сільським, селищним, міським головою, головою обласної, районної, районної в місті ради.

Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи. Присвоюються вони одночасно з обранням (прийняттям) на службу в органи місцевого самоврядування або обранням (призначенням) на вишу посаду. Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються після його закінчення, за результатами роботи. Особам, які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального строку виплачується відповідно до цих рангів.

Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки.

За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена присвоєного відповідно до Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування" рангу лише за вироком суду.

Якщо посадова особа місцевого самоврядування обрана чи призначена на посаду нижчої категорії або залишила службу в органі місцевого самоврядування, за нею зберігається присвоєний ранг.

У трудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння, зміну чи позбавлення її відповідного рангу.

Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади.

Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш як на 5 років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної в місті, обласної ради.

Після закінчення цього терміну посадові особи місцевого самоврядування за рішенням відповідного голови можуть бути залишені на посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним розкладом, на умовах строкового трудового договору.

Організація навчання і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, просування їх по службі, визначення тривалості робочого часу, порядку здійснення ними службових відряджень і відшкодування витрат на ці відрядження, а також особливості їх дисциплінарної відповідальності, вирішення інших питань, пов'язаних із службою в органах місцевого самоврядування, забезпечуються в порядку, передбаченому законом.

3. Поняття гарантій місцевого самоврядування.

Загальні конституційні основи гарантій місцевого самоврядування охоплюють усі сторони його організації і здійснення. За ступенем такого охоплення вони поділяються на основні, що впливають на всі сфери місцевого самоврядування, та спеціальні, що належать лише до окремих сфер, місцевого самоврядування.

Так, до числа основних відносять гарантії, які забезпечують реалізацію принципів демократизму держави й суспільства, соціальної держави, соціальної свободи, соціальної справедливості, гуманізму, рівноправності, єдності юридичних прав і обов'язків, законності тощо.

Зокрема, принцип демократизму держави і суспільства означає встановлення якісно нового механізму взаємовідносин держави і суспільства, держави і особи. Демократичними є держава і суспільство, які постійно, всебічно і повно виражають волю народу, а будівництво держави та її діяльність відповідають конституційній волі народу. Мається на увазі як загальна воля народу, так і воля окремих соціальних груп, спільнот (територіальних і релігійних громад) і воля кожної окремої особи — людини і громадянина. Тобто демократичною є держава, яка здійснює владу народу з його волі й відповідно до його волі, а також створює правові, організаційні, економічні та інші умови для безпосередньої реалізації народом цієї влади, в тому числі й через місцеве самоврядування.

Демократизм виражається ще в рівноправності громадян, в наявності системи прав і свобод людини і громадянина, у забезпеченні права участі кожного громадянина в управлінні державою чи безпосередньо через вільно обраних представників на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні тощо.

Принцип соціальної держави полягає в тому, що держава має бути виразником, представником і захисником інтересів усього суспільства, всього народу й інтересів територіальних громад, тобто як публічних, загальних і корпоративних інтересів, так і інтересів кожної особи, кожної людини і громадянина. Найважливішою рисою соціальної держави є принципово нове ставлення її до особи, до її інтересів, визнання її пріоритетом серед соціальних цінностей. Адже утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Одночасно слід ураховувати, що на рівні місцевого самоврядування, в межах територіальної громади, знаходять прояв і реалізацію переважна частина прав і свобод людини і громадянина. Тут же здійснюється і захист цих прав і свобод. Таким чином, на рівні місцевого самоврядування формується і функціонує локальна система захисту прав людини і громадянина1.

Щодо інших конституційних основ гарантій місцевого самоврядування, то, наприклад, принцип соціальної свободи виражається в наданні суб'єктам муніщшальних правовідносин максимальної свободи у виборі варіантів своєї поведінки. Принцип соціальної справедливості спрямований на досягнення з допомогою права оптимальної сумірності між можливим і належним поводженням суб'єктів правовідносин і оцінкою його результатів. Гуманізм виражається у визнанні, закріпленні та реальному гарантуванні природних і невід'ємних прав і свобод кожної людини, в тому числі і права на місцеве самоврядування. Адже, всі люди вільні й рівні у своїй гідності і правах. Права і свободи людини невідчужувані й непорушні. Рівноправність закріплює рівність усіх громадян перед законом і судом. Будь-які обмеження права громадян України на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними чи іншими ознаками забороняються. Єдність прав і юридичних обов'язків виражається в органічному зв'язку і взаємозумовленості прав і юридичних обов'язків суб'єктів муніципально-правових відносин, за яких праву користуватися зазначеним соціальним благом повинен відповідати обов'язок робити суспільно корисні дії в інтересах інших. Кожний зобов'язаний неухильно дотримуватися Конституції України і законів України, не посягати на права та свободи, честь і гідність інших людей. Законність виражається у вимозі суворого й повного виконання правових приписів усіма суб'єктами права.

Усі конституційні основи гарантій місцевого самоврядування взаємозумовлені та тісно взаємопов'язані між собою. Вони реальні лише за умовою, якщо їм відповідає в суспільстві правовий порядок з його демократичною і гуманістичною спрямованістю. Лише тоді можна казати про наявність у суспільстві й державі справжнього муніципалізму як теорії та практики місцевого самоврядування. Якщо місцеве життя будується всупереч цим принципам, не відповідає їм — конституційні основи і гарантії муніципальної демократії стають декларацією, а муніци-палізм носить символічний та фіктивний характер.

Таким чином, визнання місцевого самоврядування як однієї з основ конституційного ладу виходить з намірів України бути демократичною, соціальною та правовою державою. Воно також свідчить про розуміння цінності місцевого самоврядування, яке забезпечує здійснення українським народом своєї влади, реалізацію прав громадян на участь в управлінні державними та місцевими справами, а також інших прав людини і громадянина.

Поряд з основними конституційними гарантіями місцевого самоврядування в Конституції закріплено й спеціальні гарантії:

- самостійність рішення територіальними громадами та органами і посадовими особами місцевого самоврядування питань місцевого значення (ч. 1 ст. 140);

- поєднання у місцевому самоврядуванні представницької та безпосередньої демократії (ч. З ст. 140);

- непідпорядковуваність однієї територіальної громади іншій (частини 1 і 4 ст. 140);

- обов'язковість наявності органів місцевого самоврядування (ч.4ст. 140);

- пріоритетна роль представницьких органів місцевого самоврядування в системі органів місцевого самоврядування (ст. 141) тощо.

Так, наприклад, фіксація на конституційному рівні принципу виборності органів і посадових осіб місцевого самоврядування найповнішою мірою демонструє демократичний характер права людини на місцеве самоврядування. Одночасно воно тісно пов'язане з принципом самостійності місцевого самоврядування, тому що тільки обрані населенням органи та посадові особи місцевого самоврядування можуть бути незалежними у процесі вирішення питань місцевого значення.

Найважливішою конституційною гарантією місцевого самоврядування є також гласність. Гласність має особливе значення для населення, для реалізації його прав і свобод, у тому числі права на місцеве самоврядування. Конституція України приділяє чимало уваги означеній гарантії у вигляді фіксації права на інформацію через свободу друку і слова, збирання, зберігання, використання та поширення інформації, доступу до матеріалів і документів, демократичну діяльність ЗМІ, звіти посадових осіб місцевого самоврядування перед населенням тощо.

До категорії конституційних гарантій належать і проголошені в Конституції України принципи:

- забезпечення органами державної влади мінімальних місцевих бюджетів (ст. 142);

- гарантованості мінімальних державних соціальних стандартів у галузі місцевого самоврядування (ч. З ст. 142);

- державне визнання і гарантування місцевого самоврядування (ст. 7) тощо.

Державна підтримка місцевого самоврядування — одна з головних умов забезпечення самостійності місцевого самоврядування в Україні. Обумовлюється це особливою роллю держави у функціонуванні місцевого самоврядування в будь-якій країні на сучасному етапі, наприклад у правовому регулюванні, забезпеченні стабільності фінансово-економічної основи шляхом надання дотацій і субвенцій тощо. У цілому, зміст державної підтримки місцевого самоврядування полягає у створенні необхідних умов для становлення і розвитку місцевого самоврядування, сприяння населенню у здійсненні права на місцеве самоврядування.

До числа спеціальних конституційних гарантій місцевого самоврядування можна також віднести:

- організаційне відокремлення місцевого самоврядування від системи органів державної влади;

- відповідність матеріальних і фінансових ресурсів місцевого самоврядування його повноваженням;

- різноманіття форм безпосереднього здійснення місцевого самоврядування;

- поєднання колегіальності і єдиноначальності у місцевому самоврядуванні.


1533945409918635.html
1533995973006954.html
    PR.RU™